Ogólne warunki handlowe

 

ważne od 1 września 1999 r., przedruk 10 lutego 2002 r.

Informacje ogólne

 

Poprzez udzielenie zlecenia, zamawiający wyraża zgodę na warunki dostawy i płatności. Ceny ustalane są na podstawie kalkulacji kosztów obowiązującej listy cen.

Zastrzega się możliwość zmiany warunków kosztów oraz innych warunków.

Artykuły bez specjalnego zlecenia klienta wysyłamy najtańszym rodzajem przesyłki.

W przypadku życzeń klienta dotyczących szczególnej formy przesyłki, koszty z nią związane doliczone zostaną do rachunku.

Czas dostawy jest podany w przybliżeniu i niewiążący. Jakiekolwiek odszkodowanie za szkodę związaną z nieterminową dostawą przesyłki jest wykluczone.

 

Zastrzeżenie własności

Do czasu uiszczenia całkowitej opłaty towar stanowi własność firmy TUNZE Aquarientechnik GmbH. Weksle i czeki uznaje się za zapłatę dopiero po ich nieodwołalnym zrealizowaniu. Żądania wobec już sprzedanego, lecz dotychczas nieopłaconego towaru, do momentu uiszczenia zapłaty, uznaje się za odstąpienie na rzecz naszej firmy.

W przypadku zwłoki zapłaty, firma TUNZE Aquarientechnik GmbH ma prawo naliczyć odsetki za opóźnienie w wysokości 1 proc. powyżej stawki własnej stopy dyskontowej.

 

Uszkodzenia w czasie transportu
Wszystkie wysyłki dostarczane są na rachunek i odpowiedzialność odbiorcy. Na życzenie klienta istnieje możliwość sporządzenia ubezpieczenia transportowego. Towar po dotarciu na miejsce należy dokładnie skontrolować. Uszkodzenia powstałe w czasie transportu należy zgłaszać w przeciągu 24 godzin od otrzymania przesyłki do instytucji, która dostarczyła przesyłkę: urzędu pocztowego, firmy przewozowej lub kurierskiej. Pokrycie przez firmę TUNZE kosztów szkód powstałych w czasie transportu produktów jest niemożliwe.

W przypadku zaistnienia takiej sytuacji należy w przeciągu 3 dni dostarczyć opinię o szkodzie do firmy TUNZE. Pozostałe reklamacje dotyczące produktu zgłaszać należy w przeciągu 14 dni faksem lub listem poleconym do dostawcy.

Wysyłki uprzednio nie zgłoszone, a wysyłane zwrotnie do firmy TUNZE Aquarientechnik GmbH, ze względów organizacyjnych nie zostaną przyjęte.

 

Miejsce wykonania umowy

Miejscem wykonania umów jest miejscowość Penzberg. Wszelkie spory wynikłe ze stosunku umowy kierować należy do sądu właściwego dla siedziby sprzedawcy. Sprzedawca jest uprawniony do złożenia skargi w miejscu zamieszkania kupującego. Jeżeli jeden z powyższych warunków stanie się bezskuteczny, pozostałe obowiązują nadal.